STANOVY ZDRUŽENIA

STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA

JAZMÍNOVÝ SVET  SÁÍ

 
Čl. l.

Základné ustanovenie

1.     Názov občianskeho združenia je  Jazmínový Svet Sáí

2.     Jazmínový Svet Sáí (ďalej len „združenie“, alebo „o.z.“)  je dobrovoľným záujmovým združením s právnou subjektivitou. Ako právnická osoba vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a ako taká môže v rozsahu danom stanovami nadobúdať práva a povinnosti.

3.     Sídlom združenia  je HOLLÉHO č.13, 036 01  MARTIN. Územná pôsobnosť združenia mimo jeho sídla nie je obmedzená.

Čl. 2.

Cieľ a predmet činnosti

       Združenie bude napomáhať harmonizácii človeka v jeho komplexnosti, t. j. na fyzickej, duševnej a duchovnej úrovni tak, aby následne svoj  zdravý potenciál prenášal aj do medziľudských vzťahov v rodine a v spoločnosti.

Na realizáciu tohoto cieľa si združenie stanovuje päť základných okruhov činností:

1.     Prinášať riešenia ako žiť zdravo, žiť tvorivo, žiť správne a život brať ako hru.

2.     Prejavovať morálnu, materiálnu pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, so    špeciálnym zameraním na deti a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

3.     Viesť človeka tak, aby sebapoznaním a objavením vlastnej kreativity získal zdravé sebavedomie, a následne tento potenciál vedel využiť ako životnú silu nielen vo svoj prospech, ale aj  v prospech iného človeka, v prospech celej spoločnosti. Združenie bude podporovať ľudskú kreativitu so špeciálnym zameraním  na tzv. ženské ručné práce.

4.     Šírenie (verejnou osvetou aj osobným príkladom) životnej filozofie o piatich ľudských hodnotách (láska, pravda, mier, nenásilie, spravodlivosť) podľa učenia Satja Sáí Bábu.

5.     Nadväzovať kontakty s inými združeniami a organizáciami na Slovensku aj v zahraničí, ktoré majú vo svojich cieľoch obsah činnosti podľa Čl. 2, bodu 4 týchto stanov, alebo sú naklonení takúto činnosť vykonávať. Spolupracovať s nimi, podporovať ich morálne, a v prípade potreby aj materiálne.

Bližšia špecifikácia realizácie zámerov  piatich základných okruhov činnosti
 • Výchovno-vzdelávacie aktivity a podpora výchovy a ďalšieho vzdelávania ľudí formou prednášok, kurzov a špecializovaných seminárov.
 • Poskytovanie všeobecne prospešných služieb pre verejnosť v oblasti výchovy a vzdelávania v súlade s cieľom združenia, s využitím možnosti aj medzinárodnej spolupráce.

·       Konzultačná a poradenská činnosť k podpore zdravia a harmonického rozvoja osobnosti.

·       Organizovanie prednášok, kurzov a špecializovaných seminárov pre oblasť zdravého  životného štýlu, prirodzeného spôsobu života a ľudovej kultúry.

·       Organizovanie výstav (predajných aj nepredajných), búrz a bazárov ručných prác členov, resp. prijatých ako dar od sympatizantov združenia, za účelom podpory realizácie zámerov združenia.

·       Tvorba charitatívnych, ozdravných, výchovno-vzdelávacích a kultúrnych programov a projektov pre verejnosť.

·       Publikačná činnosť: periodické aj neperiodické publikácie v rámci širokého trhového spektra mediálnych nosičov. Výnos z predaja vydaných médií použiť výhradne na realizáciu cieľov občianskeho združenia.

 

Čl. 3

Členstvo, práva a povinnosti

 

1.     Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá prejaví svoju vážnu vôľu byť členom združenia a súhlasí s cieľom a obsahom predmetu činnosti združenia; osoba mladšia ako 18 rokov   len s písomným súhlasom rodičov, resp. iného štatutárneho zástupcu. Občianstvo Slovenskej republiky nie je podmienkou členstva.

2.     Členstvo vzniká dňom doručenia písomnej žiadosti predsedovi združenia o prijatie za člena združenia, v prípade jeho schválenia výborom združenia. Je čisto dobrovoľné, nikto nesmie byť k nemu donucovaný.

3.     Dokladom členstva je evidenčná karta vedená v sídle združenia

4.     Členstvo zaniká:

·       Písomným oznámením člena o vystúpení do rúk predsedu združenia

·       Vyčiarknutím z evidencie členov na základe nezdôvodnenej vlastnej pasivity, trvajúcej dlhšie ako jeden kalendárny rok, pričom za pasivitu sa pokladá neúčasť na stretnutiach členov, resp. nepodieľanie sa na aktivitách, konaných pre verejnosť

·       Vylúčením na základe hrubého porušenia stanov združenia

·       Smrťou člena

5.     Člen má právo na:

·     informácie o rozhodnutiach a činnosti združenia

·     účasť na všetkých aktivitách organizovaných združením

·     voliť a od 18 rokov  byť volený do orgánov združenia

·     podávať podnety a návrhy na zlepšenie činnosti združenia

·     nahliadnutie  a kontrolu  všetkých písomností vedených združením                                                                                                                                                                                                               

6.     Povinnosťou člena je:

·              dodržiavať stanovy združenia

·              v prípade dlhodobej neúčasti na aktivitách združenia oznámiť jej dôvod predsedovi združenia

·              prispievať podľa svojich síl a schopností k rozvoju združenia a naplňovaniu jeho cieľa

·              pravidelne sa oboznamovať s činnosťou združenia

Čl. 4

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 • výročná členská schôdza
 • výbor 
 • štatutárny orgán
 • kontrolný orgán

 

Čl. 5

Výročná členská schôdza

1.     Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a tvoria ju všetci členovia  združenia

2.     Rozhoduje o založení a zániku združenia

3.     Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

4.     Schvaľuje vnútorné smernice a predpisy

5.     Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

6.     Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

7.     Volí  a odvoláva predsedu združenia a vnútorného  kontrolóra

8.     Výročnú členskú schôdzu zvoláva výbor  podľa potreby, najmenej  jedenkrát  do roka. Výročná členská schôdza  je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a za vyslovený návrh hlasovalo 3/4 prítomných členov.

 

Čl. 6

Výbor

1.     Výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný       

         predsedovi  združenia.

      2.    Výbor riadi činnosť združenia v období medzi konaním výročnej členskej schôdze.

3.    Vedúcim predstaviteľom výboru je predseda združenia:

·       Funkčné obdobie predsedu je trojročné, pričom môže byť opakovane zvolený, ak je jeho kandidátka výsledkom slobodného rozhodnutia väčšiny členov, a on s tým súhlasí. Voľby predsedu združenia sú právoplatné, ak sa na nich zúčastnila nadpolovičná väčšina členov a za jeho zvolenie hlasovalo najmenej 3/4 z prítomných.

·       Predseda menuje najmenej 2 aktívnych pracovníkov ako členov výboru, ktorý sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrťrok. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov  a za návrh sa vysloví 2/3 z prítomných členov.

4.    Výbor   zvoláva   a   obsahovo pripravuje   rokovania  najvyššieho  orgánu.  Pripravuje základné materiály pre toto rokovanie, prijíma podnety a pripomienky  jednotlivých členov a tieto vnáša do činnosti združenia s cieľom  jeho zefektívnenia.

    5.     Výbor na návrh predsedu  rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia.

6.   Výbor rozhoduje o zrušení združenia, ak sa výročná členská schôdza nezíde do troch mesiacov, aby rozhodla o jeho       zrušení, alebo nie je uznášaniaschopná.

7.   Výbor stanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia, ak nebol stanovený výročnou  členskou schôdzou podľa      čl. 6, bodu 6 stanov združenia. Za výbor podpisuje písomnosti  združenia predseda, alebo ním určený zástupca.                Hospodárske písomnosti podpisuje aj  pokladník združenia. Písomnosti združenia sa podpisujú  tým spôsobom, že          k odtlačku   pečiatky združenia pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

 

Čl. 7

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym  orgánom  združenia  je predseda združenia a jeho zástupca; majú podpisové  právo zastupujú  združenie navonok a jednajú výlučne samostatne.  Za svoju činnosť  zodpovedajú  výročnej členskej schôdzi.            

     2. Menom  združenia   ďalej  môžu  jednať jeho členovia, v prípade, ak  ich k tomu  písomne  poveril  predseda združenia.

                                     

Čl. 8

Kontrolný orgán

1.  Kontrolným  orgánom združenia je výročnou členskou schôdzou zvolený vnútorný  kontrolór. Jeho funkčné obdobie        je  trojročné a funkcia nie je zlúčiteľná s členstvom vo výbore združenia.

2.  V prípade potreby si môže ku svojej činnosti  dočasne prizvať  najmenej dvoch ďalších členov združenia.

3.  Pracuje samostatne na kontrole hospodárenia združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na          ich odstránenie.

4.  Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

5.  Kontrolnú činnosť vykonáva najmenej 1x za polrok a za svoju činnosť zodpovedá pred výročnou členskou chôdzou.

Čl. 9

Organizačné jednotky

 1. Môžu vznikať skupiny s minimálnym počtom 3 členov.
 2. Vznik skupiny je podmienený určením zodpovedného zástupcu skupiny, ktorý podáva písomnú žiadosť o jej registráciu k rukám predsedu združenia.
 3. Vznik skupiny schvaľuje výbor združenia.
 4. Sídlo skupiny sa musí nachádzať len na území Slovenskej republiky.
 5. Názov registrovanej skupiny  tvoria dve zložky:  Jazmínová skupina + miesto sídla (skupiny)
 6. Skupina môže mať samostatné hospodárenie.
 7. Pravidlá vzniku, činnosti a hospodárenia skupín určuje interná smernica o vzniku, činnosti a hospodárení skupín, schválená výročnou členskou schôdzou združenia.

 

Čl. 10

Hospodárenie združenia

1.     Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Návrh na rozpočet pripraví výbor a platnosť nadobúda           po schválení na členskej schôdzi.  Za hospodárenie združenia nesie plnú zodpovednosť výbor združenia.

2.     Združenie hospodári s hmotným aj s nehmotným majetkom.

3.     Zdrojmi majetku sú:

·        dobrovoľné členské príspevky

·        finančné a hmotné dary  od fyzických a právnických osôb

·        finančné a hmotné zbierky  na určený cieľ  podľa stanov združenia

·        zisk z publikačnej činnosti

·        zisk z predajných výstav, búrz a bazárov ručných prác členov združenia

4.     Všetky príjmy budú použité len na činnosť združenia a dosiahnutie cieľov určených stanovami.

5.     Združenie môže poskytnúť finančné a hmotné dary externým osobám alebo právnym subjektom.

6.     Združenie neprijíma finančné alebo hmotné dary, ktorých prijatie je podmienené propagáciou mena alebo produktov cudzích subjektov, alebo osôb, ktoré sú v rozpore s obsahom stanov združenia.

7.     Všetky príjmy a výdavky sú obsahom výročnej správy, ktorá je schvaľovaná predsedom združenia a jedenkrát ročne predkladaná pred zhromaždením členov.

8.     Ostatné interné podmienky finančného hospodárenia sú stanovené vnútornou smernicou, ktorá zodpovedá obsahu stanov a je v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Čl. 11

Zánik združenia

1.     Združenie môže zaniknúť  dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

2.     Pri zániku združenia výročná členská schôdza,  zvolaná na podnet výboru, za týmto účelom  ustanoví likvidačnú komisiu.

3.     Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. V prípade likvidácie sa majetok združenia použije výlučne na všeobecno-prospešné a charitatívne účely.

 

Čl. 12

     Záverečné ustanovenie   

        Združenie nadobudlo právnu subjektivitu schválením týchto stanov  Ministerstvom vnútra SR  dňa 12. 12. 2012